Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Ośrodek
Uroczysko

Regulamin Uroczysko

REGULAMIN OŚRODKA UROCZYSKO

§ 1. Przedmiot regulaminu 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Uroczysko, ul. Wczasowa 6-8, 58-573 Piechowice
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka.
 3. Regulamin jest dostępny w recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej:  www.uroczysko-karkonosze.pl/o-nas/regulamin/ . 
§ 2. Doba hotelowa
 1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 2. Doba rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00 ostatniego pobytu.
 3. Gość może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 08.00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeżeli pokój jest wolny.
 4. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia bądź zawarty w umowie, Gość winien zgłosić w recepcji Ośrodka do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie jest wiążące, w sytuacji braku wolnych miejsc.
§ 3. Rezerwacja i meldunek Gościa
 1. Warunki rezerwacji uzgadniane są drogą elektroniczną.
 2. Rezerwacja zostaje dokonana, jeżeli w terminie 7 dni od dnia jej złożenia zostanie uiszczona zaliczka (gotówką lub przelewem) w wysokości ustalonej z Gościem.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie karty meldunkowej.
 4. Gość nie ma prawa udostępniać lub przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze okres za który uiścił należną opłatę.
 5. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju od godziny 14:00 do godziny 18:00.
 6. Właściciel Ośrodka ma prawo odmówić zakwaterowania osób, które nie były zgłoszone w dokonanej rezerwacji.
 7. Właściciel Ośrodka  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka albo innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania Ośrodka.
 8. Właściciel Ośrodka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
§ 4. Świadczenie usług
 1. Właściciel Ośrodka świadczy usługi zgodnie z kategorią i standardem Ośrodka.
 2. Właściciel Ośrodka zobowiązany jest zapewnić warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwa pobytu oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 3. Właściciel Ośrodka lub osoby z nim współpracujące  zobowiązane są bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń w Ośrodku oraz czystości i porządku w Ośrodku przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie wad i usterek.
§ 5. Odpowiedzialność
 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na ternie Ośrodka pod opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działa łania dzieci.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien niezwłocznie zgłosić szkodę w recepcji po jej stwierdzeniu.
 3. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka (kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną) jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
 4. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani za znajdujące się w nim mienie, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem Ośrodka. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu właściciel Ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela Ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.
 6. Właścicielowi Ośrodka przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt bądź nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
§ 6. Cisza nocna
 1. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 07:00.
§ 7. Obowiązki Gości
 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach zabronione jest używanie jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.
 2. W Ośrodku (w pokojach, na korytarzach oraz w innych miejscach wewnątrz budynku) obowiązuje całkowity zakaz palenia. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżania powietrza w wysokości 250,00 zł.
 3. Gość obowiązany jest do utrzymywania porządku w pokoju jak również  w częściach wspólnych Ośrodka.
 4. Gość nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
 5. Przy każdorazowym opuszczeniu Ośrodka klucz do pokoju, po jego zamknięciu, Gość obowiązany jest pozostawić w recepcji. Koszt zniszczenia lub zgubienia klucza  wynosi 70,00 zł.
§ 8.  Zwrot rzeczy pozostawionych przez Gości
 1. Przedmioty pozostawione przez Gości będą odsyłane na jego koszt na adres przez niego wskazany.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, rzeczy te będą przechowywane na koszt Gościa przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu będą zutylizowane.
§ 9. Postanowienia dodatkowe
 1. W Ośrodku akceptuje się obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Ośrodka (poza Salą Restauracyjną, Salą Kominkową oraz Salą Lustrzaną) za dodatkową opłatą w wysokości 25,00 zł/ 1 doba,  z tym że właściciel zwierzęcia ma obowiązek trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił ona zagrożenia dla innych Gości jak i personelu.
 2. Gość jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie Ośrodka.
 3. Gość - właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę i zostanie obciążony za ich usunięcie.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z póź. zm.) przez Ośrodek Przygotowań do Działań Ekstremalnych w Warunkach Górskich z siedzibą w Piechowicach, ul. Wczasowa 6, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku.

REGULAMIN ZASAD UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH przez Ośrodek Przygotowań do Działań Ekstremalnych w Warunkach Górskich
 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach z zakresu team building, zajęć wysokościowych, zajęć pirotechnicznych oraz zajęć z użyciem samochodów terenowych organizowanych przez Ośrodek Przygotowań do Działań Ekstremalnych w Warunkach Górskich na terenie Ośrodka Uroczysko oraz w jego okolicy.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w zajęciach określonych w punkcie 1 na terenie Parku Linowego.
 3. Udział w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Przygotowań do Działań Ekstremalnych w Warunkach Górskich jest możliwy po zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zapoznaniem się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi przez instruktorów Ośrodka oraz podpisaniu oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu.
 4. W zajęciach organizowanych przez Ośrodek Przygotowań do Działań Ekstremalnych w Warunkach Górskich mogą brać udział osoby pełnoletnie, po okazaniu na żądanie dowodu tożsamości. Dzieci i młodzież mogą brać udział w zajęciach po uprzednim, pisemnym wyrażeniu zgody przez ich opiekunów prawnych.  Jednakże dzieci i młodzież, jak również osoby nie posiadające uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie mogą brać udziału w zajęciach z użyciem samochodów terenowych.
 5. Osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających zabrania się wstępu do Parku Linowego znajdującego się na terenie Ośrodka Uroczysko, jak również brania udziału w organizowanych zajęciach przez Ośrodek Przygotowań do Działań Ekstremalnych w Warunkach Górskich.
 6. Osoby biorące udział w organizowanych zajęciach obowiązane są stosować się do poleceń wydawanych przez instruktorów.
 7. Osoby cierpiące na schorzenia, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu nie mogą brać udziału w organizowanych zajęciach.
 8. Podpisanie oświadczenia, stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

REGULAMIN GRY W PAINTBALL
 1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Do gry może służyć tylko sprzęt do paintballa. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.
 3. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
 4. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 15 metrów.
 5. Walka wręcz jest zabroniona.
 6. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  trafienia środkiem przeznaczonym do paintballa, pozostawiającym ślad farby;
  własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta;
 7. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.
 8. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
 9. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 10. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 11. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu i podpisze oświadczenie.

kontakt Formularz rezerwacji lokalizacja
Michałowice (Piechowice), ul. Wczasowa 6 58-573 Piechowice, tel. Tel: (75) 761 73 32, (75) 76 17 331, e-mail: biuro@uroczysko-karkonosze.pl